63Národní park Podyjí

Kontakty:
Správa NP Podyjí
Více informací na: www.nppodyji.cz
Kontakt: info@nppodyji.cz
Tel.: +420 515 282 240

Národní park Thayatal
Informace z rakouské části Podyjí v českém jazyce
Více informací na: www.np-thayatal.at
Kontakt: office@np-thayatal.at
Tel.: +43 (0) 2949 / 7005 – 0

Národní park Podyjí je dosud jediným moravským národním parkem. Byl vyhlášen ke dni 1. července 1991 nařízením vlády ČR na ploše 63 km2 v nejcennějších oblastech bývalé CHKO Podyjí.

Národní park Podyjí je se svou rozlohou nejmenším národním parkem v České republice. NP Podyjí se rozkládá podél řeky Dyje protékající 40 km dlouhým, hlubokým meandrovitým údolím mezi Vranovem nad Dyjí a Znojmem. Na jihovýchodním okraji NP se na spojnici Znojmo – Hnanice nalézá unikátní pásmo stepních vřesovištních lad. Hodnoty parku spočívají v jedinečné geomorfologii a celkové zachovalosti dyjského kaňonu. Najdeme zde 42 km téměř neobydleného říčního údolí – je to nejzachovalejší a nejméně dotčené říční údolí v Česku.

Zajímavými místy této přírodní lokality jsou například:

  • Hradištské terasy – zbytky středověkých kamenných teras nad vzdutím Znojemské přehrady. Dnes jsou zde patrné zpustlé sady a zahrady s výskytem starých, dnes již vzácných odrůd i druhů ovocných dřevin. Roste zde např. mišpule německá a fíkovník smokvoň.
  • Kamenná moře - rozsáhlá plocha balvanů různé velikosti. Vzniká mechanickým zvětráváním a rozpadem skalních masivů na strmých svazích a následným přemístěním do nižších poloh gravitací. Jsou vyvinuta na více místech v Podyjí, především na pravém břehu Dyje pod Papírnou.
  • Mločí údolí – hluboce zaklesnuté skalnaté údolí potoka s výskytem mloka skvrnitého. Přístupná je pouze horní část po turistické značce.
  • Šobes - již ve středověku byla lokalita využívána k pěstování vinné révy. Víno bylo proslulé svojí kvalitou a zejména v 19. stol dodáváno na císařský dvůr a do význačných vídeňských restaurací. Dnes se zde vinná réva pěstuje na ploše asi 11 ha. Lokalita je řazena mezi 10 nejlepších vinařských poloh v Evropě.
  • Čížovský rybník – lokalita výskytu vzácných druhů (ostřice česká, skokan ostronosý). Využíván jako přírodní koupaliště.
  • Ledové sluje - jedno z přírodovědecky nejhodnotnějších území NP Podyjí

V Národním parku Podyjí narazíte množství krásných vyhlídek, určitě nevynechejte Sealsfieldův kámen, nebo Hardeggskou vyhlídku. Celkem jich je 23.

Další zajímavá místa:

Zámek Vranov

Nad obcí Vranov – 76 m nad hladinou řeky Dyje – se vypíná zámek Vranov.
Hradní komplex, pocházející z 12. století, byl barokním stavitelem Fischerem z Erlachu v 17. století přestavěn v monumentální barokní panské sídlo. Zvláštní obdiv si zaslouží Sál předků a zámecká kaple. Interiér zámku pochází z 18. a 19. století. V sálech se nachází exponáty zdejší keramické manufaktury.

Zřícenina Nový Hrádek

Zřícenina Nový Hrádek leží uprostřed Národního parku Podyjí.
V roce 1358 nechal moravský markrabě Jan Jindřich Lucemburský postavit 80 m vysoko nad Dyjí své panské sídlo, tzv. starší hrad.
V 15. století se hrad dostal do vlastnictví pánů von Eytzing, majitelů hradu Kaja (česky Chýje). Během Třicetileté války byl Nový Hrádek zničen. Po skončení první světové války připadl hrad českému státu.
Z vyhlídkové terasy se návštěvníkům nabízí úchvatný panoramatický pohled na Podyjí.

Město Znojmo

Ve Znojmě se setkáte s gotikou na každém kroku.
Dobře zachovalé městské hradby z doby založení Znojma (1226), kostely, nepravidelné ulice a uličky a trojúhelníková náměstí svědčí o „vzrostlém“ gotickém městě. Rotunda sv. Kateřiny (Kateřinská kaple), kostel sv. Mikuláše, radniční věž a premonstrátský klášter, ležící za hranicemi opevněného města, patří mezi hlavní „divy“ Znojma.

Vodní mlýn ve Slupi

15 km jihovýchodně od Znojma se nachází vodní mlýn Slup.
Vodní mlýn je obdivuhodnou renesanční stavbou se 4 provozuschopnými vodními koly a mlýnským náhonem.